Про організацію Статут Як стати членом Положення про членство
Затверджено Протоколом Загальних зборів № 2 від 16.04.2009 року

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЧЛЕНСТВО

Місцевої громадської організації «Асоціація Київ-МАФ»

 

Це Положення регламентує права та обов’язки членів Організації, порядок прийому та виключення з членства, порядок та розмір сплати вступних та членських внесків. Правові засади здійснення своїх прав та обов’язків членами Організації,  засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності членів Організації в відповідності до чинного законодавства.

 1.     ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 У цьому Положенні терміни  вживаються у такому значенні:

1.1.  Організація - Місцева громадська організація «Асоціація Київ-МАФ».

1.2.  Члени Організації - громадяни України, громадяни інших держав, особи без громадянства, які досягли 18 років, фізичні особи - суб’єкти підприємницької діяльності, підприємницькі та непідприємницькі, громадські організації, установи та підприємства, які мають статус юридичної особи та зареєстровані в відповідності до чинного законодавства,  що поділяють мету, завдання та напрями діяльності Організації, визнають цей Статут, виконують рішення статутних органів Організації та підтримують Організацію фінансово та інтелектуально.

Члени Організації поділяються на індивідуальних та колективних.

1.3. Індивідуальний член Організації – власник однієї одиниці тимчасової споруди (ТС) або малої архітектурної форми (МАФ).

1.4. Колективний член Організації – власник від двох одиниць тимчасових споруд (ТС)  або малих архітерктурних форм.

1.3. Вступний внесок – добровільний внесок суми на поточний рахунок Організації фізичної особи - підприємця або юридичної особи для набуття статусу  члена Організації.

1.4. Членський внесок – добровільний внесок члена Організації щомісячної суми на поточний рахунок Організації.

 2.     ПРИЙОМ ТА ВИКЛЮЧЕННЯ З ЧЛЕНСТВА ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Прийом в Організацію та виключення з неї членів здійснюється Правлінням на добровільних засадах шляхом подання письмової заяви на ім’я Голови правління.

2.2. Протягом 3 (трьох) календарних днів Правління приймає рішення простою більшістю голосів членів Правління  щодо прийому та виключення з членства Організації, про що видає рішення. Рішення Правління Організації про виключення є остаточним.

2.3. Організація має право за рішенням Правління виключити із складу Організації Члена Організації в разі порушення ним Статуту Організації, за некоректні дії по відношенню до Організації або окремих його Членів, несплату вступних та членських внесків. Рішення з цього питання приймаються простою більшістю голосів членів Правління Організації. Рішення Правління Організації про виключення є остаточним

 3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

 3.1. Члени Організації мають право:

- обирати і бути обраними до керівних органів  Організації;

- одержувати будь-яку інформацію про діяльність Організації;

- подавати пропозиції з питань діяльності Організації на розгляд Загальних зборів Організації та Правління Організації;

- користуватися інформаційною службою Організації та отримувати методичні матеріали і консультації;

- брати участь у всіх заходах, що проводяться Організацією у формах, передбачених цим Статутом;

- брати участь у засіданнях Правління Організації з правом дорадчого голосу;

- у будь-який час поставити питання про припинення своєї участі в Організації шляхом подання на розгляд Правління Організації відповідної письмової заяви.

3.2. Члени Організації зобов'язані:

-   сприяти розвитку Організації, брати активну участь у її діяльності;

- дотримуватися вимог цього Статуту, рішень Загальних зборів Організації та Правління, сприяти роботі керівних органів Організації;

- сприяти розширенню зв’язків Організації та розповсюдженню інформації про діяльність Організації;

-     надавати Організації інформацію, необхідну для її діяльності;

-     сплачувати вступні та членські внески.

 4.     ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ТА РОЗМІРИ ВСТУПНИХ ТА ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ

4.1. Фізичні особи –підприємці та юридичні особи після набуття статусу члена Організації на протязі 3 (трьох) календарних днів вносять вступний внесок у розмірі 2500 грн. на поточний рахунок Організації одноразово.

4.2. Членські внески сплачуються щомісяця до 5 (п’ятого) числа наступного календарного місяця шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Організації, розмір яких визначається таким чином:

4.2.1. Індивідуальні, колективні члени сплачуть суму, яка визначається  в залежності від кількості належних на правах власності тимчасових споруд (ТС) або малих архітектурних форм (МАФ), що складає 250 грн. за одну одиницю та  помножується на кількість одиниць.

 5.     ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ

 5.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносить на розгляд Загальних зборів Правління. Затверджуються рішенням Загальних зборів шляхом голосування 3\4 присутніх членів Організації

 Голова Правління                                                                                             О.В. Любченко